บริการ Email Marketing Delivery

บริการส่งอีเมลข่าวสารถึงลูกค้า

จัดส่งอีเมลที่สวยงามในรูปแบบ Rich HTML Content สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Email Marketing Content

ให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการ สิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นต่างๆส่งออกไปให้ลูกค้าของคุณรู้สึกเป็นคนพิเศษ เพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นช่องทางที่เป็นสื่อการโฆษณาที่แปลงเป็นยอดขายได้ประสิทธิภาพมากที่สุดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและชัดเจน

บริการ Email Marketing Delivery

EDM Package:EDM: Digital EconomyEDM: Digital BusinessEDM: Digital First
ราคา9,000 บาท18,000 บาท36,000 บาท
จำนวนอีเมลสูงสุด10,000 Email20,000 Email100,000 Email
รูปแบบเนื้อหาEnriched HTML ContentEnriched HTML ContentEnriched HTML Content
ภาษาในอีเมล (การแยกภาษาตามถังข้อมูล)TH & ENทุกภาษาทุกภาษา
เวาจัดส่งอีเมลถึงผู้รับกำหนดช่วงเวลาส่งได้กำหนดช่วงเวลาส่งได้กำหนดช่วงเวลาส่งได้
ระบบติดตามและรายงานผลมีมี

*ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%